Izsledki številnih mednarodnih in tudi nacionalnih raziskav potrjujejo, da kakovostni programi za predšolske otroke (in njihove družine), pomembno prispevajo k razvoju potencialov in h kakovosti življenja kakorkoli ogroženih otrok ne le v predšolskem obdobju, ampak tudi pozneje v življenju in posledično tudi k napredku družbe kot celote (Van deg Gaag, 2002, Heckman in James, 2006, v Vonta, 2013).   

Podobno ugotavlja tudi Jager (2013) ko navaja rezultate številnih raziskav, ki »potrjujejo, da lahko ustrezna podpora v predšolski dobi v odnosu do različnih potreb različnih skupin omili učinke socialne prikrajšanosti in otrokom zagotovi boljši izhodiščni položaj ob vstopu v osnovno šolanje (še posebej na področju razvoja jezika in predopismenjevalnih spretnosti).

Iz tega lahko povzamemo, da so prizadevanja za oblikovanje visoko kakovostnih predšolskih programov prepoznana kot učinkovit ukrep za doseganje socialne vključenosti in prekinitev socialne prikrajšanosti (Lazzari in Vandenbroeck, 2012: 56), pri čemer enak vpliv igrata tako kakovost predšolske vzgoje kot tudi čas trajanja otrokove vključenosti v programe predšolske vzgoje (Sylva et al., 2004).« (Jager, 2013, str. 16).

Pomembna je torej vključenost v kakovostne predšolske programe, ne zgolj vključenost v predšolske programe. O pomenu vključevanja v kakovostne predšolske programe bomo govorili na konferenci Khetaun (Skupaj).  Zagotavljanju kakovostnih predšolskih programov  za vse otroke, je namenjena Mreža za spreminjanje kakovosti ter vse dejavnosti, ki jih na ravni Centra izvajamo.

______________________

Viri

 

Jager, J. (2013). Vloga kakovostnih predšolskih programov pri zagotavljanju socialne vključenosti ogroženih otrok. V: Šolsko polje, XXIV, 3/4, 11–39. Dostopno na: http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/SP/2013/%C5%A0olsko%20polje,%20XXIV,%20vol%203-4,%202013.pdf

Vonta, T., Rutar, S., Gril, A., Režek, M., Jager, J., Zgonec, P., Baranja, S. (2013). Začnimo na začetku: prispevek predšolskih programov k socialni vključenosti Romov. Ljubljana: Pedagoški inštitut. Dostopno na: http://khetanes.si/doc/Rezultati/PUBLIKACIJE/Za%C4%8Dnimo%20na%20zacetku_elektronska%20izdaja_zasciteno.pdf