V Centru za kakovost v vzgoji in izobraževanju si prizadevamo za visokokakokovostno vzgojo in izobraževanje na temelju enakih možnosti. Že od samega začetka delovanja naše delo, dejavnosti in programi temeljijo na naslednjih prepričanjih:

  • Vsi otroci imajo enako pravico do visokokakovostne vzgoje in izobraževanja in tako možnosti za poln razvoj svojih potencialov.
  • Posebno skrb je treba namenjati otrokom iz socialno ogroženih družin, otrokom manjšinskih in etničnih skupin in drugim marginaliziranim skupinam otrok.
  • Izkušnje v zgodnjem otroštvu so ključni dejavnik pri izgradnji močnih temeljev za učenje in aktivno vključevanje v družbo skozi vse življenje.
  • Aktivno vključevanje družine v proces vzgoje in izobraževanja je nujna osnova za otrokov uspeh in trajnost pedagoških vplivov.
  • Kontinuirana skrb za visokokakovostno vzgojo in izobraževanje ter profesionalni razvoj strokovnih delavcev sta nujna osnova za otrokov uspeh in trajnost pedagoških vplivov.
  • Le aktivno vključevanje in sodelovanje vseh deležnikov v okolju zagotavlja ustvarjanje pogojev za višjo kakovost življenja otrok, družin, strokovnih delavcev ter izobraževalnih institucij.
  • Le vzgoja in izobraževanje, ki temeljita na spoštovanju različnosti, posebnosti in enkratnosti posameznikov in družin, ustrezno pripravljata otroka na izzive 21. stoletja.
  • Najbolj optimalni so na otroka osredinjeni pristopi, ki so v skladu z individualnimi potrebami vsakega posameznega otroka.

Na osnovi teh prepričanj v Centru za kakovost v vzgoji in izobraževanju spoštujemo, cenimo in promoviramo naslednje vrednote:

 

Naše dejavnosti temeljijo na enakih možnostih in načelih demokratične civilne družbe, otrokovih pravicah in pravicah staršev, sodobnih spoznanjih o otrokovem razvoju in učenju ter vplivih različnih dejavnikov nanju. Posebno skrb namenjamo najranljivejšim skupinam otrok in njihovih staršev.