Mreža Korak za korakom deluje že od leta 2000. Osnovni cilj Mreže je nudenje podpore vodstvenim  in strokovnim delavcem vrtcev in osnovnih šol pri njihovem profesionalnem razvoju in iskanju poti, kako vzgojno-izobraževalni (VIZ) proces v njihovem oddelku narediti še kakovostnejši. V Mreži podpiramo strokovne delavce pri raziskovanju lastne pedagoške prakse.

Preko kontinuiranih dejavnosti profesionalnega razvoja ter oblikovanja profesionalnih učečih se skupnosti iščemo poti do kakovostne VIZ prakse. Razmislek o interakcijah, učnem okolju, strategijah poučevanja, partnerstvu s starši in povezovanju s skupnostjo, spremljanju, ocenjevanju in načrtovanju procesa ter profesionalnem razvoju  je skupen vsem strokovnim in vodstvenim delavcem, ne samo tistim, ki delajo po metodologiji Korak za korakom. S tem namenom smo se odločili Mrežo vrtcev in osnovnih šol Korak za korakom preimenovati v Mrežo za spreminjanje kakovosti, ker pa smo zavezani tradiciji, filozofiji in načelom na otroka osredinjenih pristopov Korak za korakom, se polno ime mreže glasi Mreža za spreminjanje kakovosti Korak za korakom.

Vrtec/osnovna šola/posameznik se v Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom vključi za obdobje enega šolskega leta (članstvo se letno obnavlja).

Za vse vrtce/osnovne šole, ki se v Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom prijavijo prvič (na novo), je Uvodni seminar Osnove »na otroka osredinjene« vzgoje in izobraževanja za otroke v starosti od 0 do 3 let in Osnove »na otroka osredinjene« vzgoje in izobraževanja za otroke v starosti od 3 do 6 let obvezen. Na Uvodnem seminarju so dobrodošli tudi tisti strokovni delavci, ki želijo svoja znanja o metodologiji Korak za korakom osvežiti oz. poglobiti.

Da boste lažje našli primernega zase, smo oblikovali štiri pakete: V globino vašega profesionalnega potencialaV tandem za mehko tranzicijoV Mrežo za kondicijo kakovosti.

Na nivoju vrtca/osnovne šole strokovni delavci oblikujejo učečo se skupnost, ki jim zagotavlja  profesionalno podporo pri njihovem delu. Priporočljivo je, da se člani učeče se skupnosti srečujejo redno, enkrat mesečno. Na srečanjih reflektirajo dogajanje v praksi ter tako  oblikujejo skupno razumevanje kakovosti VIZ procesa. Na srečanjih vsak strokovni delavec oblikuje individualen akcijski načrt, ki ga do naslednjega srečanja implementira, kar pripomore, da se spremembe kontinuirano prenašajo v neposredno prakso. 

Vsebinsko vodilo za delovanje učečih se skupnosti nudijo pedagoška področja kakovosti ISSA (International Step by Step Association). Pomembno je, da so strokovni delavci aktivno vključeni v odločitve, katera vsebinska področja v svoji praksi želijo raziskovati, saj je v tem primeru stopnja njihove motivacije za spreminjanje prakse višja.  Pomembno je, da vrtec/osnovna šola odločitev o tem, katero pedagoško področje bodo v tekočem letu raziskovali, sprejme na podlagi dejanskih potreb strokovnih delavcev. Vloga Centra za kakovost v vzgoji in zobraževanju Korak za korakom (v nadaljevanju CKVI KZK) je, da vrtcu/osnovni šoli nudi podporo pri raziskovanju VIZ prakse z nudenjem orodij, smernic in modeliranjem procesa raziskovanja le-te.

Ravnatelj je podpornik vseh procesov, ki se v vrtcu/osnovni šoli dogajajo. Razume pomen zagotavljanja in spreminjanja kakovosti in strokovnim delavcem ter še posebej koordinatorju, kot vodji učeče se skupnosti, nudi podporo pri izvajanju teh procesov. Pomembno je, da ravnatelj/pedagoški vodja razume oz. je seznanjen s filozofijo na otroka osredinjenih pristopov, zato priporočamo, da se udeleži uvodnih usposabljanj, da se redno udeležuje srečanj, namenjenih ravnateljem organiziranih v okviru Mreže kot tudi da se udeležuje dejavnosti, ki se odvijajo na nivoju vrtca/osnovne šole. (npr. učeče se skupnosti).

Koordinatorska vloga zajema:

1. vodenje USS v vrtcu/osnovni šoli;

2. skrb za redno organizacijo srečanj USS in v okviru le-teh zagotavlja aktivnost vseh vključenih članov;

3. tesen stik in komunikacijo z našim Centrom ter prenos informacij, dogovorov idr. vodstvu vrtca/osnovne šole ter strokovnimi delavcem.

Zaradi medsebojne podpore in lažje organizacije dela na nivoju vrtca/osnovne šole priporočamo, da sta koordinatorja vsaj dva. Priporočljivo je, če je vsaj eden od njiju svetovalni delavec, pomočnik ravnatelja ipd. Ponosni smo, da v zadnjem času beležimo porast vzpostavljenih USS v okviru posameznih vrtcev in šol, ki so vključeni v našo Mrežo. V teh primerih so v vsakem zavodu našli svoj način organizacije oziroma delovanja večjega števila USS. Pri tem se je koordinatorska funkcija porazdelila na več oseb oziroma sta se vzpostavila dva nivoja vodenja USS, in sicer: - vodenje USS na ravni vzgojiteljev in/ali učiteljev, na katerih se obravnava izbrano pedagoško področje kakovosti ter; - vodenje krovne USS, ki je namenjena vodjem prej omenjenih USS, na katerih pa se obravnava izzive samega vodenja (v nekaterih vrtcih za tovrstno USS uporabljajo izraz razvojna skupina). Pomembno je, da ravnatelj za opravljanje koordinatorskih funkcij podeli »mandat«, kar pomeni, da imajo koordinatorji vsa pooblastila, da od strokovnih delavcev pričakuje njihovo aktivno participacijo, saj se le tako lahko USS oblikuje in živi, strokovni delavci pa v njej dobijo profesionalno podporo in strokovno rastejo.

Uvodni seminar je namenjen strokovnim delavcem vrtcev/osnovnih šol, ki se v Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom prijavijo prvič (na novo), in tistim, ki želijo svoja znanja o metodologiji Korak za korakom osvežiti oz. poglobiti. Za strokovne delavce novo priključenih v Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom je Uvodni seminar obvezen.

Spodaj najdete prijavnice za izvedbo Uvodnega seminarja, ki bo potekal v Ljubljani (v primeru najmanj 20 prijavljenih udeležencev). V kolikor imate oblikovano skupino za regijsko izvedbo Uvodnega seminarja, nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali telefona.

Uvodni seminar se izvaja ločeno:

ZA VRTCE:

1) Osnovni seminar Korak za korakom v prakso (1. del za vrtce: prijavnica)

2) Osnovni seminar Korak za korakom v prakso (2. del za vrtce:  prijavnica)

3) Globine prakse Korak za korakom (3. del za vrtce: prijavnica)

 

ZA OSNOVNE ŠOLE:

1) Korak za korakom v prakso (1. del za OŠ: prijavnica)

2) Korak za korakom v prakso  (2. del za OŠ: prijavnica)