Tim

Jerneja Jager

vodja centra, znanstvena sodelavka

Jerneja Jager je vodja centra. Vodi, koordinira in spremlja nacionalne ter mednarodne iniciative, izvajane pod okriljem Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom. Usklajuje delovne procese ter spremlja poslovanje centra. Raziskovalno se ukvarja s kakovostjo v vzgoji in izobraževanju, predšolskimi programi za ogrožene otroke in profesionalnim razvojem strokovnih delavcev. Izvaja seminarje v okviru programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev ter dejavnosti profesionalnega razvoja v okviru Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom. Je članica Znanstvenega sveta Pedagoškega inštituta.

Je doktorica znanosti na področju edukacijskih ved, docentka za pedagogiko. Doktorirala je na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem.

Mateja Režek

raziskovalka z magisteriijem

Mateja Režek se raziskovalno posveča predvsem  iniciativam, ki se kakorkoli povezujejo s profesionalnim razvojem strokovnih delavcev vrtcev in osnovnih šol ter s  kakovostjo vzgojno-izobraževalnega procesa. Skrbi za vsebinsko snovanje dejavnosti v okviru Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom ter  izvaja seminarje in delavnice doma in v tujini na različne teme, povezane s profesionalnim razvojem in izvajanjem pedagoškega procesa.  V okviru organizacije International Step by Step Association (ISSA) je članica skupine reliabilnih opazovalcev vzgojno-izobraževalne prakse na podlagi inštrumenta za odčitavanje procesne kakovosti.  

Magistrirala je na Fakulteti za družbene vede, smer Komunikologija.

Petra Zgonec

raziskovalka 

Petra Zgonec je vključena v načrtovanje, koordinacijo, spremljanje in evalvacijo različnih nacionalnih in mednarodnih pedagoških iniciativ na področju zagotavljanja dostopnih in kakovostnih predšolskih programov za vse otroke, s posebnim ozirom na otrocih iz ogroženih okolij. Izvaja seminarje v okviru programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za strokovne delavce vrtcev ter druge dejavnosti profesionalnega razvoja strokovnih delavcev vrtcev in osnovnih šol, vključenih v Mrežo za spreminjanje kakovosti Korak za korakom.

Je univerzitetna diplomirana pedagoginja in magistrica profesorica inkluzivne pedagogike.

Sonja Rutar

docentka, znanstvena sodelavka

Sonja Rutar je v Centru zaposlena  od leta 1998. V zadnjih letih je v okviru Centra vključena pretežno v dejavnosti profesionalne Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom. Razvija in izvaja izobraževalne module, raziskovalno pa se posveča temam zagotavljanja participacije otrok v vzgoji in izobraževanju; proučevanju in zagotavljanju enakih možnosti za doseganje učne uspešnosti vseh otrok ter kakovosti v vzgoji in izobraževanju na vseh stopnjah vzgoje in izobraževanja kot ključnih načel za razvoj inkluzivne družbe in kulture. Sonja Rutar je večinsko zaposlena na Univerzi na Primorskem kot visokošolska učiteljica, raziskovalka in prorektorica za študijske zadeve.

Je doktorica znanosti na področju pedagogike, doktorirala je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Mateja Mlinar

raziskovalka

Mateja Mlinar je vključena v nacionalne in mednarodne projekte na teme vključevanja ranljivih skupin otrok v vzgojo in izobraževanje, medgeneracijskega povezovanja in prehoda otrok iz vrtca v osnovno šolo. Koordinira in zagotavlja uresničevanje projektnih ciljev ter se povezuje in sodeluje s strokovnimi delavci iz različnih področij, ki izvajajo dejavnosti za doseganje projektnih ciljev.

Je diplomirana medjezikovna posrednica in magistrica profesorica zgodnjega učenja.

Petra Bozovičar

raziskovalka

Petra Bozovičar je vključena v nacionalne in mednarodne projekte, ki zajemajo vključevanje ranljivih skupin in zagotavljanje enakih možnosti, pomen participacije staršev v predšolskih programih ter razvijanje integriranih storitev na področju predšolske vzgoje. Koordinira in zagotavlja uresničevanje projektnih ciljev ter se povezuje in sodeluje s strokovnimi delavci iz različnih področij, ki izvajajo dejavnosti za doseganje projektnih ciljev.

Diplomirala je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer Socialna pedagogika.