V eni od prejšnjih novic ste lahko zasledili rezultate vprašalnikov za učitelje prvih razredov in vzgojiteljev otrok pred vstopom v šolo, ki so del raziskave, opravljene v okviru iniciative TIM (Transition is our mission). Da bi pridobili bolj celosten vpogled v trenutno stanje na področju prehoda otrok iz vrtca v šolo, nas je poleg izkušenj strokovnih delavcev, zanimalo tudi, kako to pomembno obdobje doživljajo otroci, ki zadnje leto obiskujejo vrtec in prvošolci ter njihovi starši.

Ali ste vedeli, da se dileme staršev glede prehoda njihovega otroka iz vrtca v šolo v veliki meri nanašajo na otrokovo pripravljenost/zrelost?

  • Pri tretjini staršev vrtčevskih otrok, ki so izrazili dilemo glede otrokovega prehoda v šolo, se le-ta nanaša na otrokovo pripravljenosti/zrelosti za vstop v šolo, petino skrbi otrokova zmožnost koncentracije in sledenja navodilom ter prav tako petino zmožnost sedenja pri miru.

  • Zelo podobno se tudi pri starših prvošolcev kar polovica dilem nanašala na otrokovo zmožnost sodelovanja pri pouku, četrtina pa je soočala z dilemo glede sprejetosti njihovega otroka med vrstniki.

Ali ste vedeli, da večina staršev občuti podporo vrtca v zvezi s prehodom njihovega otroka v šolo, kljub temu pa jih veliko izraža potrebo po dodatni podpori?

  • Potrebo po dodatni podpori je razvidna iz kar 40 % odgovorov staršev vrtčevskih otrok, ki si želijo dodatnih informacij s strani svetovalne službe, da bi otroci imeli možnost obiska in ogleda šole ter več poudarka na razvijanju predopismenjevalnih sposobnosti otrok s strani vzgojiteljev (npr. z grafomotoričnimi vajami).

  • Potreba po dodatni podpori s strani vrtca je razvidna tudi iz 33 % odgovorov staršev prvošolcev, ki bi si želeli večji poudarek na grafomotoričnih vajah, več povratnih informacij o otrokovem razvoju s strani vzgojiteljic ter omogočenje otrokove izbire glede popoldanskega počitka.

Ali ste vedeli, da starši otrok, ki obiskujejo vrtec pri šoli, v večji meri občutijo podporo šole v zvezi s prehodom njihovega otroka iz vrtca v šolo ter ne izražajo potrebe po dodatni podpori?

  • Vsi starši otrok iz vrtca, ki organizacijsko spada pod osnovno šolo, so si enotni v mnenju, da dodatna podpora s strani šole ni potrebna, medtem ko potrebo po dodatni podpori izraža kar 83 % staršev otrok, ki obiskujejo samostojni matični vrtec.

Ali ste vedeli, da otroci, ki obiskujejo vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo, dejavnosti v vrtcu večinoma doživljajo kot igro in raziskovanje, njihova predvidevanja o tem, kaj bodo počeli v šoli, pa se večinoma nanašajo na “šolsko” učenje, pri čemer nekaj otrok predpostavlja tudi poslušnost in ubogljivost?

  • V 57% se odgovori na vprašanje o tem, kaj počnejo v vrtcu, nanašajo na igro in raziskovanje tako na notranjih kot zunanjih površinah vrtca, slaba tretjina pa omenja različne vodene dejavnosti (ustvarjanje, priprava predstav, branje knjig, reševanje različnih nalog ipd.).

  • V zvezi z vprašanjem kaj bodo počeli v šoli, pa v kar 70% njihovi odgovori izražajo, da bodo v šoli pisali, računali, delali domače nalog, imeli pouk in se učili; v 14 % predvidevajo, da se bodo v šoli tudi igrali (pri čemer večinoma zraven dodajajo, da malo); v 9 % pa omenjajo, da bodo v šoli ubogali, bili pridni in delali samo tisto, kar reče učiteljica.