Projekt temelji na naslednjih ozadjih: zahteve po kompetencah strokovnih delavcev v Evropi se od države do države razlikujejo. V grobem bi lahko dejali, da je stopnja usposobljenosti strokovnih delavcev v vrtcih precej nizka ter da ni dovolj vlaganja v sistem kontinuiranega profesionalnega razvoja (seveda pa so med posameznimi državami razlike). Iz študije NESET II (Evropska komisija 2016) lahko vidimo, da v precejšnjem številu držav del delovne sile v vrtcih predstavljajo nižje usposobljeni pomočniki, ki delajo skupaj z vzgojitelji. Ti imajo v večini 1. bolonjsko stopnjo izobrazbe. Pomočniki (vzgojiteljev) pogosto nimajo možnosti vključevanja v dejavnosti profesionalnega razvoja in pogosto niso vključeni v programe/sisteme kontinuiranega profesionalnega razvoja. Pomočniki večino svoje delovne dobe ostanejo na enakem delovnem položaju, brez možnosti za napredovanje, kar je na dolgi rok lahko precej demotivirajoče. Na drugi strani pa je delo pomočnikov zelo pomembno v odnosu do staršev (še posebej tistih, ki prihajajo iz kakor koli ranljivih skupin), saj se pogosto ravno oni srečujejo z njimi. Pomembno je tudi to, da v številnih državah ravno pomočniki prihajajo iz etnično-kulturnega okolja, ki se razlikuje od etično-kulturnega okolja večinske populacije oz. imajo nižji socialno-ekonomski status.

Pripoznana raznolikost med različnimi profili strokovnih delavcev znotraj tima lahko pomeni priložnost za bogatenje raznolikosti v vrtcu nasploh. V mislih imamo diverzifikacijo delovne sile v smislu spola, socialno-kulturnega ozadja, osebnih zgodb in prepričanj. Ko je raznolikost v  timu prepoznana kot vrednota, to pripomore tudi k pozitivnemu vrednotenju različnosti med družinami in otroki v vrtcu.

Projekt se osredotoča na tri ključne koncepte:

1.profesionalizacija strokovnega osebja v vrtcu;

2.povezovanje/integracija področij nege/skrbi, vzgoje in izobraževanja;

3.vrednotenje različnosti znotraj tima.

 

NOVO: 

- Nacionalno poročilo

Načrt skupne poti profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v vrtcu - pot Value

 

V projektu Pedagoški inštitut sodeluje kot partner, sodelujejo pa še raziskovalne institiucije iz Belgije (VBJK - koordinator projekta), Portugalske (Aga Khan Foundation) in Danske (Aarhus University, The Danish School of Education). Uvršča se med projekte, ki se dotikajo pobud za inovacije na področju politik.

Uradna spletna stran projekta: VALUE

Prijava na VALUE novice (skeniraj spodnjo QR kodo):