V naslednjih treh letih (januar 2020- januar 2023), bomo v Centru za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom izvajali mednarodni projekt InTrans (Erasmus +, KA 3) na temo zagotavljanja mehkega prehoda otrok iz vrtca v osnovno šolo.

Glavni cilj projekta je izboljšati prakse mehkega prehoda z namenom izboljšanja učnih priložnosti in počutja  otrok in njihovih družin, še posebej tistih, ki prihajajo iz ogroženih okolij. Ker želimo naslavljati tudi sistemske spremembe, ki omogočajo mehak prehod, v partnerstvu sodelujemo z Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport. Za doseganje trajnosti rezultatov bomo znotraj projekta tako povezovali tri stebre delovanja - politiko, prakso in raziskovanje.

Medinstitucionalno sodelovanje na področju zagotavljanja mehkejšega prehoda iz vrtca v šolo

K mehkemu prehodu iz vrtca v osnovno šolo pomembno prispevajo strokovni delavci. V ta namen bomo organizirali usposabljanje za vodje učečih se skupnosti, ki bodo v svojih institucijah vodili učečo se skupnost, ki bo povezovala strokovne delavce vrtca in osnovne šole. V ta namen iščemo 12 tandemov (vodja učeče se skupnosti iz vrtca in vodja učeče se skupnosti iz osnovne šole, v katero se vpiše največ otrok iz sodelujočega vrtca), ki se bodo udeležili 5-dnevnega usposabljanja s področja zagotavljanja mehkejšega prehoda iz vrtca v šolo in kasneje z našo podporo tudi vzpostavili in začeli z izvajanjem medinstitucionalne učeče se skupnosti.

Cilj usposabljanja je:

 • opremiti sodelujoče vodje učečih se skupnosti z znanjem, primeri dobrih praks in orodij za podporo zaposlenim, ki zagotavljajo prehod iz vrtca v osnovno šolo;
 • vzpostaviti aktivnejše sodelovanje med vrtci in osnovnimi šolami;
 • omogočiti širjenje znanja o pomenu zagotavljanja mehkega prehoda med različnimi strokovnimi delavci, ne glede na nivo izobraževanja.

Usposabljanje bo potekalo 5 popoldnevov, predvidoma enkrat na mesec, med oktobrom in marcem 2020. Tekom procesa usposabljanja bo vsak tandem v svojem lokalnem okolju vzpostavil medinstitucionalno učečo se skupnost, ki se bo srečevala vsaj do konca šolskega leta (zaželeno pa seveda je, da tovrstna USS obstane tudi v prihodnje).

V času usposabljanja in izvajanja USS bodo vodje učečih se skupnostih pripravljali portfolijo, ki jim bo služil za lastno refleksijo svojega dela.

Na usposabljanju boste:

 • spoznali trenutno stanje na področju zagotavljanja mehkega prehoda iz vrtca v osnovno šolo v Sloveniji;
 • pridobili trenerska/facilitatorska znanja za vodenje skupine in prenos pridobljenega znanja med strokovne sodelavce v vaših organizacijah;
 • pridobili strokovna znanja, kako spodbujati in podpirati refleksijo lastne prakse pri strokovnih delavcih vrtca in osnovne šole;
 • pridobili strokovna znanja za spodbujanje medsebojnega sodelovanja med strokovnimi delavci vrtca in osnovne šole (npr. medkolegialne hospitacije z reflektivnim razgovorom);
 • razglabljali o morebitnih izzivih na področju tranzicije in kako se jih lahko preseže s skupnim sodelovanjem med organizacijama;
 • pridobili konkretna znanja o uporabi metode dela za profesionalno sodelovanje med različnimi strokovnimi delavci (t.i. profesionalna učeča se skupnost);
 • prejeli podporo za vzpostavitev in vodenje medinstitucionalne učeče se skupnosti na nivoju vrtca in šole in s tem izboljšali počutje in učno izkušnjo tako za otroke kot njihove družine na področju tranzicije;
 • reflektirali in spremljali svoje pridobljeno znanje in izkušnje preko priprave portfolija.

Obveznosti in pogoji sodelovanja

 • skupna udeležba tandema na usposabljanju;
 • tandemi bodo zadolženi, da bodo v svojih institucijah oblikovali medinstitucionalno učečo se skupnost, sestavljeno iz strokovnih delavcev vrtca (strokovni/-e delavci/-ke, ki delajo v skupinah 5- oz. 6-letnih otrok) in šole ( učitelji/-ce v prvi triadi);
 • tandem bo medinstitucionalno USS skliceval vsake 8 tednov oz. bo izvedel vsaj 4 srečanja USS letno;
 • vsebina dela USS bo povezana z zagotavljanjem mehkejšega prehoda iz vrtca v osnovno šolo (npr. razprava o pedagoški praksi v vrtcu in prvem razredu z namenom izvajanja na otroka osredinjenih praks v prvem razredu, kar pripomore k mehkejšemu prehodu iz vrtca v osnovno šolo);
 • ob izvajanju USS bo vsaka vodja učeče se skupnosti pripravljala tudi svoj portfolijo.

Prednosti sodelovanja so:

 • brezplačna udeležba, saj je usposabljanje financirano s strani Evropske unije v sklopu programa Erasmus+;
 • pridobivanje novih znanj, poznanstev, dobrih praks (tudi iz drugih evropskih držav);
 • izboljševanje prakse prehoda med vrtcem in osnovno šolo v vključenih institucijah;
 • kontinuirana profesionalna podpora s strani Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom;
 • spremljanje profesionalnega razvoja sodelujočih strokovnih delavcev in izvajanja USS s strani Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom;
 • vzpostavitev medinstitucionalne USS na področju tranzicije;
 • prejem potrdila o sodelovanju v mednarodnem projektu (število točk bo podeljeno v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive) ob zaključku projekta (pogoj za pridobitev potrdila je udeležba na usposabljanju, vzpostavitev USS in oddan portfolijo).

Prijava

K prijavi vabimo tandeme strokovnih delavcev, ki:

 • so osredotočeni na učenje, medsebojno sodelovanje in rezultate;
 • so pripravljeni na spremembe in so k spremembam pripravljeni spodbujati tudi druge;
 • se želijo usposobiti na področju zagotavljanja mehkejšega prehoda iz vrtca v šolo;
 • se želijo spoznati z vodenjem USS in postati vodje USS;
 • želijo postati izobraževalni vezni člen med vrtcem in šolo;
 • verjamejo, da je za uspešno tranzicijo potrebno sodelovanje med zaposlenimi v vrtcu in šoli;
 • bodo sodelovali na usposabljanju in ga pomagali nadgraditi s svojimi predlogi;
 • želijo svoje pridobljeno znanje širiti med sodelavci, ki sodelujejo pri zagotavljanju mehkega prehoda iz vrtca v šolo.

Ob prijavi se zavežete, da boste v celoti opravili obveznosti, ki so pogoj za sodelovanje.

Prijavijo se lahko strokovni delavci (vzgojitelji, učitelji), obstoječi vodje učečih se skupnosti, kot tudi svetovalni delavci ali predstavniki vodstva.

Pogoj je, da prijavo odda tandem, ki ga sestavljata predstavnik vrtca in predstavnik šole, v katero se vpiše večino otrok iz vrtca, saj je povezovanje med ustanovama ključnega pomena za uspešno sledenje ciljev projekta. Če se npr. za sodelovanje odloči vrtec, določi posameznika, ki bo predstavljal vrtec, in k sodelovanju spodbudi še predstavnika osnovne šole, v katero se vpiše največ otrok iz tega vrtca.

Pogoj za prijavo je, da je ena prijavljena institucija članica Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom. V kolikor še niste člani Mreže, pa bi to želeli postati, si lahko preberete več na naši spletni strani ali pa nas kontaktirajte na korakzakorakom@pei.si. 

K sodelovanju se lahko prijavite preko klika na prijavnico, ki je dostopna na tej povezavi, in sicer do 29. 6. 2020. Število prijav je omejeno na 12 tandemov, zato vas prosimo, da pohitite s prijavo.

V prijavnico je potrebno vnesti informacije o tandemu (sodelujočem vrtcu in šoli) in odgovoriti na tri kratka vsebinska vprašanja vezana na izvajanje usposabljanja in USS.

Za več informacij pišite na korakzakorakom@pei.si ali nas pokličite po telefonu: 01 429 20 20.