V Centru za kakovost v vzgoji in izobraževanju na Pedagoškem inštitutu, smo že od same ustanovitve zagovorniki kakovostne predšolske vzgoje ter podporniki strokovnih in vodstvenih delavcev v vrtcih ter osnovnih šolah. Naše dejavnosti so usmerjene v dve temeljni področji: v spreminjanje in zagotavljanje kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa ter zagotavljanje enakih možnosti za vse otroke v predšolskem obdobju in na prehodu v osnovno šolo ter prvih letih šolanja. 

Predšolska vzgoja je pomemben del celotnega izobraževalnega sistema, saj naslavlja najzgodnejše obdobje v človekovem življenju, za katerega vedno več rezultatov različnih raziskav dokazuje, kako pomembno je za oblikovanje življenja posameznika. Ti kažejo, da imajo kakovostni programi predšolske vzgoje pozitiven učinek na otrokov razvoj, učenje in uspešnost v nadaljnjem šolanju ter za spodbujanje socialne kohezije.

Kljub temu so v primerjavi z drugimi zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju zaposleni v predšolski vzgoji pogosto spregledani. Tako se je zgodilo tudi v času letošnje epidemije bolezni covid-19. Večji del pozornosti odločevalcev je bil usmerjen v osnovne in srednje šole, kar je eksplicitno prišlo do izraza, ko je bila 18. 8. 2020 s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Zavoda RS za šolstvo in Nacionalnega inštituta za javno zdravje javnosti predstavljena publikacija Vzgoja in izobraževanje RS v razmerah, povezanih s covid-19 – Modeli in priporočila. Publikacija je bila opredeljena kot temeljni delovni, operativni pripomoček za čim bolj nemoten potek vzgoje in izobraževanja v obdobju sobivanja z razmerami, zaznamovanimi s covid-19, kot strokovno gradivo ali informativna publikacija, iz katere pa so bili vrtci izpuščeni. 

Iz izkušenj in informacij pridobljenih s strani vrtcev, članov Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom, ki smo jih v obdobju covid-19 pridobili v našem Centru, lahko trdimo, da so se strokovni delavci v vrtcih v obdobju zaprtja in ponovnega odpiranja znašli v prav tako negotovi in novi situaciji kot zaposleni na drugih nivojih vzgoje in izobraževanja. Hkrati pa smo iz številnih vrtcev pridobili informacije o izjemni inovativnosti in prilagodljivosti strokovnih delavcev, ki so si prizadevali za vzdrževanje stika ter nudenje podpore družinam. 

Strokovni posvet Korona in vrtec smo organizirali z namenom iskanja odgovorov na izzive, s katerimi so bili strokovni delavci v vrtcih soočeni ter z namenom refleksije praks, ki so jih v vrtcih implementirali v času bolezni covid-19. Strokovnim in vodstvenim delavcem smo s posvetom omogočili medsebojno deljenje izkušenj in s tem  nudenje pomoči pri nadaljnji organizaciji izvajanja vrtčevskih dejavnosti v spremenjenih razmerah. Strokovni posvet smo izvedli preko spletne platforme Zoom, v četrtek, 26.11., med 9.00 in 13.00. Posveta se je udeležilo 130 udeležencev.

Posvet je bil sestavljen iz treh sklopov. V delu so strokovne delavke predstavljale primere praks s področij povezovanja z družinami, strategij poučevanja, podpore ranljivim skupinam, oblikovanja učnega okolja v skladu s priporočili NIJZ, spremljanja otrokovega razvoja, vzpostavljanja interakcij z otroki in profesionalnega razvoja. Strokovne delavke so poudarile pomen vzpostavljanja stikov s starši, z razmislekom glede prave mere, saj so bili starši obremenjeni tudi na drugih področjih. Opozorile so še na pomen profesionalnega razvoja in medsebojnega povezovanja, saj je potreba po medsebojni podpori v spremenjenih razmerah še kako prisotna. Poudarile so tudi nujnost poenotenja usmeritev glede delovnih obveznosti med čakanjem na delo. Strokovne delavke, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami so poudarile pomanjkanje jasnih smernic kako organizirati vzgojno-izobraževalni proces. 

V nadaljevanju je sledila okrogla miza Medsektorski pogled na vrtec v času epidemije, na kateri so predstavnice različnih resorjev (zdravstvenega, socialnega, šolskega) opozorile na pomen celostnega pristopa naslavljanja krize in povezovanja med resorji. Pomembno sporočilo govork je bilo, da ne glede iz katerega sektorja prihajamo, je pomembno zavedanje vseh, da delamo za dobrobit otroka.

V zaključnem delu so sledile predstavitve iniciativ Centra, s katerimi naslavljamo skrb za mehak prehod med različnimi izobraževalnimi okolji, skrb za profesionalni razvoj strokovnih delavcev in vključevanje družin iz ranljivih skupin v družbo. 

Na podlagi prejetih prispevkov za strokovni posvet Korona in vrtec in sodelovanja s strokovnimi delavci vrtcev v sklopu Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom bomo pripravili smernice za ohranjanje kvalitete pedagoške prakse ob preventivnih ukrepih za zamejitev širjenja koronavirusa v vrtcih. Smernice bodo namenjene strokovnim in vodstvenim delavcem vrtcev, drugim deležnikom ter odločevalcem na področju vzgoje in izobraževanja. 
 

Posnetek okrogle mize Medsektorski pogled na vrtec v času epidemije