Kakovost v vzgoji in izobraževanju je dinamičen pojem, ki se spreminja v času in prostoru (Vonta, 2009). Če pa kljub zmuzljivosti skušamo pojem kakovosti opredeliti, moramo imeti pred očmi dva vidika: vidik strukturne in vidik procesne kakovosti. K strukturnemu vidiku kakovosti prištevamo sredstva, vire, vse organizacijske dimenzije ustanov (podatek o številu otrok v skupinah, razredih, stopnja izobrazbe strokovnih delavcev, število otrok na eno odraslo osebo) in kurikularne vsebine (Dahlberg, Moss, Pence 1999). Procesni vidik kakovosti je težje opredeliti, saj lahko ob odsotnosti ustreznih merskih instrumentov hitro zapademo v subjektivno ocenjevanje kakovosti procesa.[1] 

 

Nosilec kakovosti pedagoškega procesa je kompetenten strokovni delavec. Od strokovnega delavca in njegovega kontinuiranega razmisleka, refleksije, preverjanja ter vnašanja sprememb v lastno prakso na opredeljenih pedagoških področjih[2] je odvisno, ali se bo raven (procesne) kakovosti njegove prakse nenehno poglabljala. Pri tem je pomembno, da strokovni delavec v kolektivu najde podporo za svojo profesionalno rast. Podporo omogoča vodstvo, zagotavljajo pa kolegi, s katerimi si strokovni delavec v zaupnem in profesionalnem vzdušju deli ideje in reflektira prakso.

Srečanja t.i. učečih se skupnosti, kjer strokovni delavci skupaj reflektirajo prakso in oblikujejo skupno razumevanje kakovosti, pripomorejo k oblikovanju kompetentnega sistema na ravni celotnega vrtca. Osnovna značilnost kompetentnega sistema je da nudi podporo posameznikom (strokovnim delavcem) pri oblikovanju odgovornih in odzivnih praks, ki odgovarjajo na potrebe otrok in staršev v nenehno spreminjajočih se socialnih kontekstih (Urban et al., 2011).

___________________________________________________________

Urban et al. (2011). Competence Requirements in Early Childhood Education and Care. Final Report. London and Ghent: University of East London, Cass School of Education; University of Ghent, Department for Social Welfare Studies. Dostopno na

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED534599.pdf (4. 11. 2016).

Vonta, t. (2009). Organizirana predšolska vzgoja v izzivih družbenih sprememb. Ljubljana: Pedagoški inštitut. Dostopno na http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/Dissertationes_8/index.html (4. 11.2016).


[1] Eden od instrumentov, ki meri kakovost procesa je bil oblikovan s strani Mednarodnega združenja Korak za korakom (International Step by Step Association) in ga uporabljamo v Centru za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom.

[2] ISSA pedagoška področja kakovosti