V Centru KZK se zavedamo pomena kakovostnega zagotavljanja mehkega prehoda med različnimi okolij, zato se s tem področjem intenzivno ukvarjamo. Hkrati pa vrtcem, šolam in staršem omogočamo sodelovanje in vključevanje v različne iniciative na temo zagotavljanja mehkega prehoda. Če vas to področje zanima in bi želeli proces prehoda omehčati, preverite, katere so priložnosti in kako se lahko povežemo.

Za uvod si lahko preberete 7 korakov za zagotavljanje mehkega prehoda in gradivo, ki je nastalo v preteklem projektu START - Dober začetek za vse: zagotavljanje prehodov v zgodnjih letih.

Tekom našega delovanja na področju zagotavljanja mehkega prehoda se bo odvilo veliko aktivnosti, kamor se lahko vključite kot posameznik ali zavod (vrtec ali šola).

---

Prehod iz enega v drugo izobraževalno okolje je tem lažji, čim manjše so razlike med starim in novim učnim okoljem z vidika fizičnega in socialnega konteksta. Na to imajo vpliv zlasti strokovni in vodstveni delavci obeh izobraževalnih institucij. Potreben je dialog med obema stopnjama izobraževanja, v katerem se strokovni delavci vrtca in osnovne šole pogovarjajo o  medsebojnih pričakovanjih in potrebah z namenom zagotavljanja ustreznega prehoda iz enega v drugo izobraževalno okolje. Številni vrtci in šole so se zato že vključili v raziskovanje mehkega prehoda preko projektov TIM - Transition is our mission in  InTrans.

Triletni mednarodni projekt Transition is our mission (september 2019 - junij 2022) je namenjen ozaveščanju strokovnih delavcev vrtcev in šol o pomenu zagotavljanja mehkega prehajanja otrok iz vrtca v šolo in dvigu njihovih kompetenc na tem področju. V okviru projekta smo že  analizirali obstoječe stanje na področju zagotavljanja mehkega prehajanja otrok iz vrtčevskega v šolsko okolje, nadaljnje bomo s partnerskimi vrtci in šolami razvili pilotni modul za usposabljanje strokovnih delavcev vrtcev in šol na temo zagotavljanja mehkega prehajanja otrok iz vrtca v šolo. Priprava pilotnega modula bo temeljila tudi na izmenjavi izkušenj in dobrih praks, ki si jih bomo projektni partnerji izmenjali na študijskih obiskih. Ob zaključku projekta bomo izdali priročnik za strokovne delavce vrtcev in šol o zagotavljanju mehkega prehoda otrok iz vrtčevskega v šolsko okolje.

Aktivnosti, kamor se lahko vključite:

  • Predvidoma jeseni prihodnje šolsko leto (2020/2021) bo organizirana okrogla miza, na kateri bomo predstavili rezultate raziskave;
  • Spomladi 2021 bomo pričeli z izvedbo usposabljanj za vzgojitelje in učitelje na temo zagotavljanja mehkega prehajanja otrok iz vrtca v šolo (prednost pri udeležbi bodo imeli predstavniki vrtcev in osnovnih šol, ki so sodelovali v raziskavi);
  • Maja 2022 bomo organizirali zaključno konferenco, na kateri bomo predstavili projektne aktivnosti in rezultate;
  • Ob koncu projekta bomo izdali priročnik za strokovne delavce vrtcev in šol o zagotavljanju mehkega prehoda otrok iz vrtčevskega v šolsko okolje, ki bo prosto dostopen na naši spletni strani pod zavihkom prosto dostopne publikacije.

V projektu InTrans (januar 2020 - januar 2023) želimo promovirati in izboljševati prakse, povezane s prehodom med različnimi izobraževalnimi konteksti ter naslavljati sistemske spremembe, ki omogočajo mehak prehod. S tem namenom se je oblikovala delovna skupina odločevalcev iz različnih organizacij (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Skupnost vrtcev Slovenija, Združenje ravnateljev in ravnateljic, Šola za ravnatelje), v kateri raznoliki psoamezniki raziskujemo priložnosti za mehčanje prehoda iz vrtca v šolo. Tekom projekta bomo organizirali tudi usposabljanje s področja zagotavljanja mehkejšega prehoda iz vrtca v šolo in posledično vzpostavitev in izvajanje medinstitucionalne učeče se skupnosti. Pripravili pa bomo tudi priporočila za sistemske spremembe.

Aktivnosti, kamor se lahko vključite:

  • Usposabljanje, ki ga bomo letos izvedli pilotno, si želimo izvajati tudi v prihajajočih letih. Kontaktirajte nas, če bi se želeli priključiti.

 

Poleg vključenosti v mednarodne projekte v sklopu letne delovne naloge (v letu 2020 in 2021) financirane s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, načrtujemo izvedbo raziskave na temo zagotavljanja mehkega prehoda iz vrtca v osnovno šolo. V raziskavi želimo ugotoviti kako so pristopi in metode dela v vrtcu in šoli povezani z mehkejšim prehodom, kakšna so medsebojna pričakovanja strokovnih delavcev drug do drugega v kontekstu mehkega prehoda in zakaj se število odlogov šolanja povečuje.

Aktivnosti, kamor se lahko vključite:

  • Spremljajte naše objave, saj bomo rezultate in ugotovitve raziskave sproti objavljali.

---

Sofinancerji navedenih aktivnosti: